Buldozerele pe șenile CASE - Putere și precizie, pentru o productivitate ridicată


23.10.2018

       CASE este cunoscut ca unul dintre puţinii producători mondiali de utilaje capabili să livreze orice tip de utilaj terasier, oriunde pe mapamond. Dezvoltarea a noi tehnologii, dar și menţinerea calităţii mașinilor la un nivel înalt reprezintă o preocupare majoră. În prezent, CASE poate livra între­gii pieţe de construcţii din Europa buldoze­re care au trecut prin același proces tehno­logic de producţie și au aceleași componen­te cheie de la furnizori de tradiţie.

Seria M de buldozere – proiectate pentru putere și precizie

Cele trei modele de buldozere CASE din seria M sunt construite pentru o putere ma­re de împingere și o precizie gradată, în func­ţie de cerinţe. Motorul turbo livrează un cu­plu înalt și o forţă pe măsură. Acestea au un sistem eficient de răcire, echipat cu un ven­tilator reversibil, fiind proiectat astfel încât radiatoarele să lucreze fără nici o suprapu­nere, iar fiecare radiator să primească aer proas­păt, o invenţie originală CASE. Cu pragul său ATB extrem de înalt, pachetul de răcire fur­nizează o performanţă mai mare atunci când temperaturile sunt ridicate și nu ne­cesită vreo modificare pentru lucrul în con­diţii extreme.

Transmisia hidrostatică livrează propul­sie pentru fiecare șenilă în parte, astfel că utilajul poate să continue să împingă la pu­tere maximă în timpul întoarcerii, rezulta­tul fiind un control total chiar pentru ope­raţiunile de finisare sau lucrul în pantă, pro­ductivitatea fiind impresionantă. Joystick-ul electrohidraulic proporţional oferă un con­fort extraordinar și un sentiment de încre­dere pentru operator în ceea ce privește controlul buldozerului.

Șenilele ultra-life cu lagăre cu ungere continuă și noul design heavy-duty al șa­siului măresc rezistenţa la uzură a pieselor ce transmit puterea motorului spre șenile, dar și durata de viaţă a șasiului cu până la 40%, chiar și în cele mai grele condiţii de ope­rare. Acest lucru aduce beneficii importan­te pentru clienţi, având în vedere faptul că uzura șasiului și a componentelor sunt res­ponsabile pentru 50% din costurile de men­tenanţă.

O gamă largă de configuraţii disponibile la comandă îi permite utilizatorului să alea­gă cea mai productivă variantă, care să se potrivească nevoilor proprii și să furnizeze cel mai bun control al costurilor.

Noua serie de buldozere CASE este echi­pată în exclusivitate cu sistemul de control SiteControl, lumini cu led-uri şi un nou circu­it de autolubrifiere. Aceste utilaje sunt pu­se în mişcare de motoarele produse de către FPT industriale, cu o fiabilitate demonstrată de-a lungul vremii, şi sunt echipate cu teh­nologia patentată SCR de tratare a noxelor, fără să mai aibă nevoie de filtru de particu­le. În acest fel sistemului de evacuare este mult mai simplu din punct de vedere con­structiv şi, implicit, costurile de exploatare sunt mai mici.

Echipamente de înaltă performanţă

Întrucât buldozerele sunt utilaje de pro­ductivitate, utilizate în general pentru a mu­ta pământul și a finisa suprafeţe mari de te­ren, eficienţa lor, măsurată printr-un număr redus de treceri, este esenţială pentru a ob­ţine costuri mici de producţie. Pentru a atin­ge performanţe cu adevărat uimitoare, pre­cum precizii de nivelare a terenului de ordi­nul milimetrilor și un număr minim de tre­ceri, CASE a introdus pe maşinile sale, în co­laboare cu Leica, sistemele de control a la­mei 2D şi 3D SiteControl. Cu ajutorul aces­tora, operatorul poate regla automat înălţi­mea de lucru a lamei, asigurând astfel pre­cizia lucrării. În acest fel, profilul final al te­renului poate fi obţinut încă de la prima tre­cere, obţinându-se o reducere substanţială a consumului de carburant, iar timpul câşti­gat poate fi folosit pentru alte lucrări

Pe de altă parte, buldozerele din seria M au fost concepute pentru o putere mare de împingere și o precizie înaltă. Motorul cu tur­bocompresor oferă un cuplu ridicat și o pu­tere de tracţiune formidabilă, iar ventilato­rul reversibil, acţionat hidraulic, permite ră­cirea sa chiar şi în cele mai dificile condiţii de lucru. Transmisia hidrostatică asigură o de­plasare independentă a fiecărei şenile, ast­fel încât aceasta să poată trage la putere maximă pe tot parcursul virajului, rezultând un control total al deplasării, chiar şi în pan­tă, și o productivitate crescută.

Motore puternice

Motorul Case cu șase cilindri, de 6,7 litri, prevăzut cu un turbocompresor, cu care sunt echipate buldozerele CASE, respectă norme­le de emisii Tier 4 și oferă o putere netă im­presionantă cuprinsă între 138 - 232 CP, Mo­torul este conectat la pompele hidrostatice printr-un ax cardanic care reduce vibraţiile și face ca utilajul să fie mai ușor de operat.

Control maxim

Buldozerele CASE 1650 M pot împinge o cantitate mare de pamânt sau alte mate­riale printr-o singură mișcare, fără a pierde controlul asupra sarcinii manipulate, a frâ­na sau a ridica lama, astfel încât utilizatorii să finalizeze mai repede lucrările care trebu­ie executate. Această productivitate ridica­ta se obţine datorită transmisiei hidrostati­ce extrem de performante PowerStat exis­tentă în producţia de serie pentru toate mo­delele. Transmisia hidrostatică duală oferă operatorului posibilitatea să ajusteze la in­finit viteza de lucru a utilajului (până la 9,7 km/h) și asigură automat forţa de tracţiu­ne necesară pentru deplasarea buldozeru­lui (până la aproape 136.000 kg). De aseme­nea, operatorul poate selecta oricare dintre cele 10 niveluri de viteză prestabilite, adap­tate fiecărei aplicaţii în parte.

Confortul operatorului

Pentru a obţine cea mai bună productivi­tate, cabina spaţioasă a utilajului este foar­te bine izolată, protejând eficient operato­rul de vibraţiile și zgomotele supărătoare, asigurând în același timp o vizibilitate exce­lentă asupra lamei buldozerului și împreju­rimilor zonei de lucru. Beneficiind de un pa­nou de bord prevăzut cu ceasuri indicatoare ușor de urmărit și comenzi accesibile, și asi­gurând o vizibilitate neîngradită asupra zo­nei de lucru, acest utilaj este, pe de o parte, extrem de productiv, iar pe de alta, simplu de exploatat. Cabina buldozerelor CASE es­te prevazută cu un scaun luxos cu suspen­sie pneumatică și cu sisteme de încălzire și aer conditionat care îi vor asigura operato­rului un confort de neegalat, protejându-l pe tot parcursul anului de intemperii.