Încărcătoarele frontale Wacker Neuson, manevrabile și eficiente pe orice șantier


18.01.2022

Un încărcător pe roţi este un utilaj de bază în domeniul construcţiilor folosit pentru încărcarea și transportul materialelor de tip pământ, pietriș sau nisip. De la primele încărcătoare cu roţi din anii 1920 și 1930, derivate direct din tractoarele agricole, tehnologia de producere a lor a evoluat enorm, în prezent acestea fiind realizate pentru o gamă largă de încărcări utile dar și utilizări din cele mai diverse.

Din acest motiv importatorul oficial al mărcii de utilaje CASE în Româ­nia, Titan Machinery, a ales anul trecut să adauge în cadrul ofertei sale extinse de mașini de construcţii des­tinate pieţei din România și marca Wac­ker Neuson.

Alegerea a fost făcută după un atent studiu al pieţei europene, utilajele Wacker Neuson bucurându-se de o bună reputa­ţie printre constructori, fiind caracteriza­te, pe scurt, prin performanţe foarte bune de lucru și o durată lungă de utilizare, in­diferent de tipul șantierului, datorită cali­tăţii înalte a materialelor utilizate în con­strucţia lor, rezistente la orice tip de agre­siune externă.

Cupă, furcă pentru paleţi sau lamă pentru zăpadă?
Întreaga gamă de încărcătoare pe pne­uri are un consum mediu redus și, datori­tă articulaţiei lor, pot lucra fără probleme în interiorul celor mai înguste spaţii, fiind ex­trem de de manevrabile. Cabinele spaţioase oferă întregul confort necesar operatorului. Un încărcător Wacker Neuson este însă mult mai mult de atât, fiind de fapt un ade­vărat utilaj multifuncţional, datorită cir­cuitului său hidraulic multiplex, ce permi­te transformarea acestuia într-un încăr­cător puternic cu furci pentru paleţi, un utilaj pentru deszăpezire, atunci când es­te echipat cu plug pentru zăpadă, putând fi însă utilizat și în aplicaţii forestiere. De asemenea, poate fi echipat cu o diverse ti­puri de cupe, în funcţie de densitatea ma­terialui ce trebuie manipulat.

Astfel, cupele ce pot fi montate pe fieca­re încărcător pot fi destinate materialelor ușoare (cupe cu secţiune rotundă sau tra­pezoidală, în funcţie de gradul de aderenţă al materialului transportat), speciale pen­tru deplasarea pământului, acestea putând avea o lamă sau dinţi, sau cupe tip 4-în-1 pentru diferite tipuri de manipulări. De ase­menea, utilajele Wacker Neuson pot fi echi­pate cu cupe speciale, precum cele de nive­lare, cu malaxor de beton integrat, sau speci­ale pentru transportul deșeurilor verzi, a pa­ielor sau bucăţilor de copaci.

O atenţie specială merită cupa cu descăr­care laterală, special proiectată pentru șan­tierele destinate construcţiei de drumuri. Aceasta poate descărca pe partea dreaptă, la 90 grade faţă de axa drumului. Toate cupele sunt acţionate cu ajuto­rul unui al treilea circuit hidraulic comp­lementar.

Pentru operaţiunile de întreţinere rutieră încărcătoarele frontale Wacker Neuson pot asimila o gamă largă de echipamente de mă­turare stradală, ce pot include în funcţie de model perii sau un colector de praf. Pentru iarnă, același utilaj poate fi echipat cu diferite tipuri de lame de zăpadă simple sau cu două pante, care pot fi înclinate hidraulic în timpul lucrului, turbine de zăpadă sau răspânditoa­re de materiale antiderapante. Gama de echipamente cu furci este ex­trem de variată, de la cele pentru ridicarea și manipularea paleţilor și până la cele spe­ciale pentru aplicaţii forestiere de ridicare și apucare a materialului lemnos.

Gama compactă de încărcătoare frontale articulate Wacker Neuson
Aceasta include nu mai puţin de 13 mo­dele cu motor diesel și un model cu acţio­nare integrală electrică. Gama de utilaje de încărcat cu motoare diesel începe cu mode­lul WL20 cu o putere de lucru de 25CP și cu­pă standard de 0,2 mc și până la modelul WL110, cu motor de 155 CP și cupă cu capa­citatea de 1,8 mc.

Fiecare model Wacker Neuson este în­să perfect pregătit pentru anumite aplica­ţii de șantier, câteva elemente caracteristi­ce fiind însă comune întregii game, precum gradul de confort ridicat în timpul lucrului asigurat operatorului sau respectarea celor mai înalte standarde de siguranţă existen­te la nivel mondial. De asemenea, manevra­bilitatea legendară a utilajelor Wacker Neu­son rămâne la nivel de standard, cele pa­tru roţi de direcţie cu acţionare directă hi­drostatică și punte pivotantă oscilantă asi­gurând un mod de lucru ușor pe orice tip de teren, oricât de accidentat și o manevrabi­litate foarte bună chiar și în spaţii înguste.

Articulaţie pivotantă oscilantă – din punct de vedere tehnic aceasta oferă tot­deauna garanţia unei stabilităţi și o mane­vrabilitate optimă. Datorită acestei articu­laţii, toate cele patru roţi rămân în contact constant cu solul, iar utilajul dispune, in­diferent de înclinarea terenului, de o trac­ţiune maximă. În plus, utilajul beneficia­ză astfel de o manevrabilitate unică. Prin urmare, operatorul poate realiza o întoar­cere în spaţii înguste, cu un unghi de pâ­nă la 40 °.

Ecospeed Pro - o cutie de viteze hidros­tatică cu sistem de transmitere continuă a puterii de la motor. Este la fel de compactă și eficientă, din punct de vedere energetic, precum transmisiile convenţionale. Cu toate acestea, aceasta permite ob­ţinerea unei forţe de tracţiune și viteze de translaţie mult mai mari. Datorită sistemu­lui Ecospeed Pro, utilajele Wacker Neuson accelerează continuu și constant până la 40 km/h fără nicio întrerupere a forţei de tracţiune.

Menţinerea automată a nivelului cupei – o funcţie disponibilă pentru utilajele cu ca­pacitate mare a cupei. Această funcţie poa­te fi setată pe joystickul utilizat de opera­tor pentru manevrarea cupei, rolul ei fiind de memorare a poziţiei atașamentului echi­pamentului prin simpla apăsarea a unui bu­ton. Astfel, la următoarea încărcare a cu­pei, aceasta se va poziţiona direct la nive­lul setat. Această funcţie oferă operatorului confort, precizie și viteză în timpul sarcinilor repetitive, cum ar fi stivuirea sau umplerea unor containere la înălţime fixă.

Reglarea debitului de ulei hidraulic cu aju­torul comutator rotativ - dacă echipamentul de lucru nu necesită toată puterea hidrauli­că livrată de circuit, atunci debitul poate fi re­dus manual cu ajutorul unui comutator rota­tiv. Operatorul poate lucra cu precizie, econo­misind resursa de putere, atât atunci când se deplasează cu utilajul cât și când lucrează cu diferite echipamente hidraulice.

WL20e – încărcătorul pe pneuri 100% electric
Încărcătorul frontal WL20e este primul model cu acţionare 100% electrică dezvoltat de Wacker Neuson. Acesta oferă aceleași performanţe tehnice de deplasare sau de lucru de excepţie, precum întreaga gamă de utilaje de la Wacker Neuson. Dar performan­ţa sa pe șantier este acum dublată de modul său de lucru silenţions și fără emisii poluante.

Două motoare electrice, unul dedicat sistemului de acţionare și celălalt istemu­lui hidraulic, garantează parametri de per­formanţă identici cu cei ai utilajelor cu acţio­nare convenţională. În plus, acţionarea elec­trică asigură o mai mare flexibilitate pentru utilizatorul final, un respect mai mare pen­tru mediu și o reducere semnificativă a cos­turilor de operare. Costurile de exploatare sunt mai mici cu 41% comparativ cu un uti­laj similar cu acţionare diesel, precum și ce­le destinate întreţinerii și perioadele de ve­rificare ale utilajului. Wacker Neuson WL20e are o masă operaţională de 2.300 kg și poate lucra cu o cupă standard de 0,2 mc.