Orice misiune este posibilă pentru CASE


09.01.2020

Utilajele CASE lucrează în cele mai grele condiţii, de la gerul din Extremul Orient și până în Australia și Africa. Dar rezistenţa lor dovedită reprezintă numai un aspect al întregii game de utilaje tearasiere. Acestea au dovedit că sunt în aceeași măsură eficiente, putând lucra perfect pe șantiere dificile din punctul de vedere al cerinţelor calităţii lucrărilor, precum construcţia unei infrastructuri aeroportuare.

De la mijlocul acestei verii, peste 100 de excavatoare pe șenile și încăr­cătoare pe roţi CASE ai putut fi vă­zute la lucru zi și noapte pe pistele aero­portului Linate din apropierea orașului Mi­lano. Și misiunea lor nu este deloc ușoară, deoarece în afara presiunii timpului, de­oarece un aeroport este deschis 24 de ore din 24, ele trebuie să modernizeze pista principală pe o lungime de 2,5 km.

Dar înainte de a construi, trebuie să demolezi

Aeroportul este depășit din punctul de vedere al traficului, iar această moderniza­re făcută pentru a mări capacitatea de a pri­mi aeronave trebuie să fie gata până în pri­măvara anului 2020.

Pentru a mări pista, trebuie mai întâi re­abilitată partea deja construită și utilizată de mulţi ani, iar pentru acest lucru trebu­ie să dispui de utilaje puternice, care să în­depărteze stratul de rulare dar și extrem de precise, deoarece infrastructura este în sta­re foarte bună.

Orice depășire a grosimii pistei repre­zintă o intrare cu excavatorul în straturi­le următoare, ceea ce presupune o reface­re ulterioară a acestora, ceea ce nu se poa­te realiza numai local ci numai pe suprafe­ţe mari. Astfel, orice eroare la nivel de cen­timetri, la îndepărtarea stratului de asfalt, poate atrage după sine costuri imense pen­tru refacere.

La nivelul celor aproape 100 de utilaje ca­re lucrează la construcţia pistei, nu s-a înre­gistrat nici o astfel de abatere la săpare. De altfel, chiar directoul șantierului recunoștea că aici este nevoie de o putere mare care să fie livrată rapid și pe termene lungi de timp, o activitate care nu poate fi realizată de prea multe mărci de utilaje.

Rapid, cu costuri minime

Costurile de demolare și reconstrucţie sunt foarte mari, calculate la nivel de me­tru patrat și din acest motiv orice greșeala poate duce la depășirea sumelor alocate. În plus, numărul mare de utilaje a reprezentat o altă mare provocare, acestea trebuind să fie gata de lucru în fiecare dimineaţă, ori­ce defecţiune a unui excavator sau încărcă­tor atrăgând blocarea și altor mașini. Deci, fără defecţiuni.

Dar provocarea nu s-a oprit aici: construc­torul trebuie să ţină costurile sub control ex­trem de strict, iar consumul orar, care re­prezintă cel mai important cost în timpul exploatării unui utilaj, nu trebuia să depă­șească anumite valori medii, indiferent de intensitatea solicitării în timpul lucrului.

Și la final, trăgând linie, rezultatele au fost excelente: șantierul nu a înregistrat în­târzieri, utilajele au funcţionate foarte bine iar consumul mediu a fost sub cel estimat, aducând un profit important pentru compa­nia constructoare.

Turnarea asfaltului s-a făcut în același timp cu demolarea suprafeţei vechi de rula­re, aproximativ 3.000 tone de material bitu­minos fiind așternute în 24 de ore, iar aceas­tă sarcină a revenit integral unei întregi flo­te de încărcătoare CASE.

Pentru a respecta termenul strict al pro­iectului, lucrările s-au desfășurat într-un program extreme de riguros, iar utilajele au funcţionat aproape 24 de ore din 24. În consecinţă, fiabilitatea este esenţială, du­pă cum explică și șeful de șantier: „Mașini­le noastre trebuie să fie întotdeauna dispo­nibile, astfel încât suntem foarte atenţi la factori precum robusteţea și ușurinţa ope­raţiunilor de întreţinere. Excavatoarele pe șenile CASE și încărcătoarele pe roţi sunt apreciate nu numai pentru performanţele lor, dar și pentru fiabilitatea lor și consumul redus de combustibil. Feedback-ul opera­torilor cu privire la utilaje este, de aseme­nea, crucial pentru noi și toţi au lăudat con­fortul pe care maşinile CASE îl au în condi­ţii de muncă.”

Mașinile CASE au lucrat la acest proiect cheie:

Încărcătoare pe roţi 821G 
Excavatoare CX145D 
Excavatoare CX300D 
Excavatoare CX350D 
Excavatoare CX370D 
Excavatoare CX490D 
Excavatoare CX800B, din care unul a fost comandat cu braţ special de demolare. 

Toate resturile rezultate din lucrările de demolare au fost tratate, reciclate și apoi utilizate ca fundaţie pentru noua pistă. As­ta înseamnă, pe scurt, 63.000 de metri cubi de material, cu o rată de reciclare de apro­ximativ 3.000 de metri cubi pe zi.

„Suntem cu toţii încântaţi să vedem ma­șinile CASE performând la un nivel atât de ridicat într-un mediu atât de solicitant.”, a declarat și Nicola D’Arpino, vicepreședintele departamentului Vânzări și Marketing CA­SE Construction Equipment Europe. „Aces­te utilaje joacă un rol cheie în evoluţia ae­roportului din Milano şi este extraordinar să primeşti un asemenea feedback pozitiv de la operatori.”